Những năm gần đây môi trường bị tác động nặng nề bởi sản xuất và sinh hoạt. Chúng ta phải có những giải pháp, phương án bảo vệ môi trường tích cực hơn. Nhà nước ta cũng ban hành những luật bắt buộc cho các doanh nghiệp phải làm hồ sơ về môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trước khi dự án đi và hoạt động. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là một hồ sơ như vậy. Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh có những dịch vụ giúp cho doanh nghiệp hoàn thành đtm.

baocaodanhgiatacdongmoitruong

Khái niệm như thế nào về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là báo cáo đánh giá tới tác động môi trường ảnh hưởng tốt hay xấu tới môi trường xung quanh doanh nghiệp, xem xét những ảnh hưởng tác động tới sức khỏe con người, môi trường sinh thái. 

-Để có được giấy phép xây dựng doanh nghiệp bạn phải hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm này.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm gì?

 • Môi trường không bị ảnh hưởng khi xây dựng định hướng phát triển kinh tế xã hội
 • Môi trường do sản xuất gây ra phải được ngăn ngừa kiểm soát 
 •  Sản xuất dịch vụ và bảo vệ môi trường đạt được sự bền vững phát triển lâu dài
 • Thực hiện yêu cầu của Luật bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam.
 • Là một nội dung của dự án tiền khả thi của dự án phát triển. Thiếu ĐTM, dự án sẽ không được phê duyệt.

Đối tượng phải lập báo cáo

 • Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất.
 • Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định.

Cơ quan thẩm định và thời hạn thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi ngày làm việc.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm ngày làm việc.
 • Thời hạn phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hiệu lực một lần sử dụng mãi mãi, với hai điều kiện không thay đổi:

 • Quy mô - công suất sản xuất
 • Công nghệ - quy trình sản xuất

Nếu hai điều kiện trên thay đổi thì cần phải lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bổ sung.